Modern, versenyképes pártot – modern, versenyképes közösséget

Hölgyeim és uraim!
Egy politikai párt, amely sikeresen meg akarja állni a helyét a 21. század kihívásai előtt, figyelmet kell, hogy fordítson helyi, regionális és központi politikáját irányító vezetőinek a képzésére is.

Üdvözlöm önöket ezen a fórumon, amely – remélem – hasznos lesz mindannyiunk számára, s ha önök is úgy gondolják, a jövőben többször is találkozhatunk majd ilyen, más-más profilú, de hasonló rendeltetésű összejöveteleken. Az elmúlt héten a járási titkárok számára is szerveztünk egy kétnapos találkozót: az ilyen rendezvények a csapatépítést is szolgálják egyben.

S nagy szükség is van minderre. A kihívások, amelyek előttünk állnak, nagyok – és sok vonatkozásukban újak. Mindennapi életünket közvetlenül is befolyásolja a globalizáció ezer hatása. A számos pozitív hatás mellett szembe kell néznünk azzal is, hogy szülőföldünk soha nem látott ütemben változik. Új és új beruházásokra kerül sor nálunk is, új kezdeményezések fejtik ki hatásukat a közvetlen környezetünkben is, és nem mindig pozitív értelemben. Így tehát közösen kell elgondolkodnunk azon, hogyan tudjuk megőrizni szülőföldünk jellegét, értékeit. Polgármestereinknek, helyi és regionális képviselőinknek óriási a felelősségük ezen a téren is.

Megkerülhetetlen, hogy szembenézzünk a demográfiai folyamatokkal is. Az 1990-es évek közepéig azzal dicsekedhettünk, hogy mi vagyunk az egyedüli olyan magyar közösség a világon, amely abszolút számban – ha szerény mértékben is – növekszik. Az elmúlt évtizedben ez a folyamat is megfordult, s ez a tény óriási teherként nehezedik közösségünkre. Mindennek hatása a községek és a régiók szintjén is közvetetten megjelenik, és sok helyen veszélybe sodorja intézményeinket is. Ismét csak az önkormányzatainkra, s bizonyos fokig elkötelezett vállalkozóinkra is hivatkozom e tekintetben is: nem mindegy, hogy milyen sorsra jut a községekben üresen maradt ház. Azokat a példákat szeretném követendőekként bemutatni, ahol a polgármester a helyi képviselőkkel és a vállalkozókkal karöltve találtak példamutató megoldásokat az ilyen esetekben is.

A kinyílt világ, a nyitott Európa nem csupán a szabadság magasabb fokát hozta meg nekünk, hanem egy eddig ránk nem jellemző jelenséget is mindennapossá tett: az elvándorlást. Főleg a fiatalabb nemzedék él az új lehetőségekkel, amelyeket korlátozni ugyan nem lehet, viszont szükségszerű ellensúlyozni őket. A megtartó programok létrehozatala kiemelkedő fontosságú lehet e tekintetben, amelyekhez ki kell használni az Európai Unió és a Magyar Köztársaság kormánya által kínált lehetőségeket is.

Gazdaságpolitikánkban, szociális politikánkban is pontosítanunk kell egyet s mást. Megkerülhetetlen elem a kis- és középvállalkozók támogatásának erőteljesebb felvállalása, illetve a leszakadt és a leszakadófélben lévő régiók szociálisan nehéz helyzetben élő lakosainak hathatósabb érdekvédelme. Az európai uniós tagság új lehetőségeket kínál a regionális politika és a határon átívelő együttműködés terén is. Fel kell karolnunk a kistérségi politizálás kínálta lehetőségeket, és erőteljesebben kell foglalkoznunk a határ menti régiók közös programjainak megvalósításával. Megújult internetes oldalunk jelentős szolgáltatási fórummá kíván válni e területen is, hiszen a hatékony információszolgáltatás a 21. században a sikeresség alapfeltétele.

Klasszikus aktivitásaink – az oktatásügy és a kultúra – területén sem elégedhetünk meg az eddigi munkamódszerekkel. Újra át kell gondolnunk a közoktatás számos kérdését, erőteljesebben oda kell figyelnünk a iskola-beíratási programokra, az idegen nyelvek oktatása hatékonyságának növelésére, és bátorítanunk kell a civil szféra tevékenységét is. A magasabb szintű közéleti aktivitás nagyon kívánatos lenne a szlovákiai magyar társadalomban.

Az élet ugyanis kegyetlen tempót diktál, s a történelemnek az a nagy tanulsága, hogy minden nemzedéknek újra kell definiálnia önmagát és a lehetőségeit, mert ha ezt nem teszi meg, kérlelhetetlenül lemarad. Az élet változás, a tegnapi munkamódszerek mára elavultakká válhatnak. Erről, a gondolkodásunk megváltoztatásának szükségességéről kell, hogy szóljanak ezek az összejövetelek, s ez a legnagyobb kihívás, amely előttünk áll. A legdrámaibb kérdés ugyanis az, képes-e ez a párt nyitottan együttműködni a társadalom sok más szervezetével, képes-e reagálni a kor kihívásaira, s azokra hatékony válaszokat megfogalmazni. Képes-e arra, hogy más szervezetekkel együttműködve a szlovákiai magyar társadalom avantgárd szervezetévé váljon. Képes-e arra, hogy a modern kor által kínált lehetőségekből az előre vivők előnyeit kamatoztassa, s a lehetőségek határain belül kivédje a veszélyeket és a hátrányokat.

Ma azért jöttünk össze, hogy tegyünk is azért, hogy így legyen. Tartalmas együttlétet kívánok!

(Elhangzott 2007. szeptember 8-án Komáromban, a Selye János Egyetem dísztermében az MKP döntéshozói számára rendezett tanácskozáson)

Cikkajánló

És utánunk mi marad?

Gondolatok a felvidéki magyar közéletiség ethoszáról Pozsony belvárosában sétálgatok 2023 őszén, egy nyugodt hétvégén. Ismét …