Modern, versenyképes pártot – modern, versenyképes közösséget

Hölgyeim és uraim!
Egy politikai párt, amely sikeresen meg akarja állni a helyét a 21. század kihívásai előtt, figyelmet kell, hogy fordítson helyi, regionális és központi politikáját irányító vezetőinek a képzésére is.

Üdvözlöm önöket ezen a fórumon, amely – remélem – hasznos lesz mindannyiunk számára, s ha önök is úgy gondolják, a jövőben többször is találkozhatunk majd ilyen, más-más profilú, de hasonló rendeltetésű összejöveteleken. Az elmúlt héten a járási titkárok számára is szerveztünk egy kétnapos találkozót: az ilyen rendezvények a csapatépítést is szolgálják egyben.

S nagy szükség is van minderre. A kihívások, amelyek előttünk állnak, nagyok – és sok vonatkozásukban újak. Mindennapi életünket közvetlenül is befolyásolja a globalizáció ezer hatása. A számos pozitív hatás mellett szembe kell néznünk azzal is, hogy szülőföldünk soha nem látott ütemben változik. Új és új beruházásokra kerül sor nálunk is, új kezdeményezések fejtik ki hatásukat a közvetlen környezetünkben is, és nem mindig pozitív értelemben. Így tehát közösen kell elgondolkodnunk azon, hogyan tudjuk megőrizni szülőföldünk jellegét, értékeit. Polgármestereinknek, helyi és regionális képviselőinknek óriási a felelősségük ezen a téren is.

Megkerülhetetlen, hogy szembenézzünk a demográfiai folyamatokkal is. Az 1990-es évek közepéig azzal dicsekedhettünk, hogy mi vagyunk az egyedüli olyan magyar közösség a világon, amely abszolút számban – ha szerény mértékben is – növekszik. Az elmúlt évtizedben ez a folyamat is megfordult, s ez a tény óriási teherként nehezedik közösségünkre. Mindennek hatása a községek és a régiók szintjén is közvetetten megjelenik, és sok helyen veszélybe sodorja intézményeinket is. Ismét csak az önkormányzatainkra, s bizonyos fokig elkötelezett vállalkozóinkra is hivatkozom e tekintetben is: nem mindegy, hogy milyen sorsra jut a községekben üresen maradt ház. Azokat a példákat szeretném követendőekként bemutatni, ahol a polgármester a helyi képviselőkkel és a vállalkozókkal karöltve találtak példamutató megoldásokat az ilyen esetekben is.

A kinyílt világ, a nyitott Európa nem csupán a szabadság magasabb fokát hozta meg nekünk, hanem egy eddig ránk nem jellemző jelenséget is mindennapossá tett: az elvándorlást. Főleg a fiatalabb nemzedék él az új lehetőségekkel, amelyeket korlátozni ugyan nem lehet, viszont szükségszerű ellensúlyozni őket. A megtartó programok létrehozatala kiemelkedő fontosságú lehet e tekintetben, amelyekhez ki kell használni az Európai Unió és a Magyar Köztársaság kormánya által kínált lehetőségeket is.

Gazdaságpolitikánkban, szociális politikánkban is pontosítanunk kell egyet s mást. Megkerülhetetlen elem a kis- és középvállalkozók támogatásának erőteljesebb felvállalása, illetve a leszakadt és a leszakadófélben lévő régiók szociálisan nehéz helyzetben élő lakosainak hathatósabb érdekvédelme. Az európai uniós tagság új lehetőségeket kínál a regionális politika és a határon átívelő együttműködés terén is. Fel kell karolnunk a kistérségi politizálás kínálta lehetőségeket, és erőteljesebben kell foglalkoznunk a határ menti régiók közös programjainak megvalósításával. Megújult internetes oldalunk jelentős szolgáltatási fórummá kíván válni e területen is, hiszen a hatékony információszolgáltatás a 21. században a sikeresség alapfeltétele.

Klasszikus aktivitásaink – az oktatásügy és a kultúra – területén sem elégedhetünk meg az eddigi munkamódszerekkel. Újra át kell gondolnunk a közoktatás számos kérdését, erőteljesebben oda kell figyelnünk a iskola-beíratási programokra, az idegen nyelvek oktatása hatékonyságának növelésére, és bátorítanunk kell a civil szféra tevékenységét is. A magasabb szintű közéleti aktivitás nagyon kívánatos lenne a szlovákiai magyar társadalomban.

Az élet ugyanis kegyetlen tempót diktál, s a történelemnek az a nagy tanulsága, hogy minden nemzedéknek újra kell definiálnia önmagát és a lehetőségeit, mert ha ezt nem teszi meg, kérlelhetetlenül lemarad. Az élet változás, a tegnapi munkamódszerek mára elavultakká válhatnak. Erről, a gondolkodásunk megváltoztatásának szükségességéről kell, hogy szóljanak ezek az összejövetelek, s ez a legnagyobb kihívás, amely előttünk áll. A legdrámaibb kérdés ugyanis az, képes-e ez a párt nyitottan együttműködni a társadalom sok más szervezetével, képes-e reagálni a kor kihívásaira, s azokra hatékony válaszokat megfogalmazni. Képes-e arra, hogy más szervezetekkel együttműködve a szlovákiai magyar társadalom avantgárd szervezetévé váljon. Képes-e arra, hogy a modern kor által kínált lehetőségekből az előre vivők előnyeit kamatoztassa, s a lehetőségek határain belül kivédje a veszélyeket és a hátrányokat.

Ma azért jöttünk össze, hogy tegyünk is azért, hogy így legyen. Tartalmas együttlétet kívánok!

(Elhangzott 2007. szeptember 8-án Komáromban, a Selye János Egyetem dísztermében az MKP döntéshozói számára rendezett tanácskozáson)

Cikkajánló

Egyenlő mérce kell az Európai Unióban!

Az azonos mérce szerinti megítélés szükségességéről beszélt Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője hétfői, …